กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ 25 มี.ค. -29 มี.ค. 2562 รวม 31 อัตรา, | กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ 25 มี.ค. -5 เม.ย. 2562 | กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2562 | กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ 22 มี.ค. -10 เม.ย. 2562 | กรมสรรพากรบังคับ ธ.แจ้งโอนเงินเกิน 400-3,000 ครั้งกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์บังคับใช้21มี.ค.62 | กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 25 มี.ค. -2 เม.ย. 2562 | กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2562 | ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ 20 มี.ค. -5 เม.ย. 2562 | กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 มี.ค. 2562 | กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มี.ค. -29 มี.ค. 2562 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มี.ค. -2 เม.ย. 2562 | กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มี.ค. -5 เม.ย. 2562 | กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มี.ค. -2 เม.ย. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มี.ค. -5 เม.ย. 2562 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มี.ค. -31 มี.ค. 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มี.ค. -5 เม.ย. 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 เม.ย. -17 เม.ย. 2562 รวม 14 อัตรา, | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มี.ค. -29 มี.ค. 2562 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 เม.ย. 2562 | กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 มี.ค. -3 เม.ย. 2562 |
    ข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น

ติดตามข่าวงานราชการเปิดสอบ
เพิ่มเพื่อน
ID LINE: @iqepi

ตรวจคุณวุฒิ-แนวทางเตรียมสอบ-ลักษณะงานที่ปฏิบัติ


ความคืบหน้า สอบท้องถิ่น 2561-2562

ตรวจสอบตำแหน่งที่จะเปิดสอบท้องถิ่น รอบ 2
อัพเดต 6 ก.ย. 2561 **ไม่เป็นทางการ

สายทั่วไป ระดับ ปวช.-ปวส.
ตำแหน่ง จำนวนว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1,215 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1,196 อัตรา
เจ้าพนักงานการคลัง 68 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตร 19 อัตรา
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 67 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1,601 อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 34 อัตรา
เจ้าพนักงานทะเบียน 31 อัตรา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 478 อัตรา
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 35 อัตรา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 24 อัตรา
พยาบาลเทคนิค 9 อัตรา
สัตวแพทย์ 23 อัตรา
นายช่างโยธา 2,283 อัตรา
นายช่างเขียนแบบ 225 อัตรา
นายช่างสำรวจ 193 อัตรา
นายช่างผังเมือง 40 อัตรา
นายช่างเครื่องกล 106 อัตรา
เจ้าพนักงานประปา 185 อัตรา
เจ้าพนักงานห้องสมุด 11 อัตรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 534 อัตรา
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 14 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 285 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ 10 อัตรา
เจ้าพนักงานเทศกิจ 34 อัตรา
เจ้าพนักงานเกษตร 19 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 166 อัตรา
สายวิชาการ ระดับปริญญาตรี
ตำแหน่ง จำนวนว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 40 อัตรา
นักวิชาการคลัง 38 อัตรา
นักวิชาการเกษตร 231 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 347 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 56 อัตรา
นักวิชาการสุขาภิบาล 134 อัตรา
นักจัดการงานเทศกิจ 11 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 32 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ 34 อัตรา
วิศวกรสุขาภิบาล 14 อัตรา
วิศวกรโยธา 392 อัตรา
วิศวกรเครื่องกล 27 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
นักสันทนาการ 53 อัตรา
นักผังเมือง 7 อัตรา
สถาปนิก 39 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา
สายครูผู้ช่วย ปริญญาตรี
ตำแหน่ง จำนวนว่าง
ครูเอกวัดผลและประเมินผล 5 อัตรา
ครูเอกคณิตศาสตร์ 264 อัตรา
ครูเอกภาษาไทย 58 อัตรา
ครูเอกฟิสิกส์ 25 อัตรา
ครูเอกสังคม 38 อัตรา
ครูเอกพลศึกษา 24 อัตรา
ครูเอกคหกรรม 14 อัตรา
ครูเอกประถมศึกษา 13 อัตรา
ครูเอกเกษตร 8 อัตรา
ครูเอกบรรณารักษ์ 7 อัตรา
ครูเอกศิลปะ 18 อัตรา
ครูเอกนาฏศิลป์ 40 อัตรา
ครูเอกวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา
ครูเอกดนตรี 26 อัตรา
ครูเอกดนตรีไทย 5 อัตรา
ครูเอกดนตรีสากล 23 อัตรา
ครูเอกฟิสิกส์ 25 อัตรา
ครูเอกปฐมวัย 167 อัตรา
ครูเอกภาษาจีน 22 อัตรา
ครูเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 5 อัตรา
ครูผู้ดูแลเด็ก 16 อัตรา

ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูล
(ในตำแหน่งที่ว่าง ที่สอบแล้วไม่พอในการบรรจุรอบแรกและบรรจุหมดไปแล้ว)

คาดว่าเปิดรับสมัคร พ.ย 61 นี้


ประกาศผลสอบท้องถิ่น 2560

ประกาศผลสอบท้องถิ่น วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เว็บไซต์ประกาศผลสอบท้องถิ่น คลิกที่นี่!!


ตำแหน่งและอัตราว่าง


สรุปผลสอบท้องถิ่น แต่ละตำแหน่ง /ภาค/เขต ทั่วประเทศ

ตำแหน่ง เหนือ
เขต 1
เหนือ
เขต 2
กลาง
เขต 1
กลาง
เขต 2
กลาง
เขต 3
อีสาน
เขต 1
อีสาน
เขต 2
อีสาน
เขต 3
ใต้
เขต 1
ใต้
เขต 2
รวม
เจ้าพนักงานธุรการ อัตราว่าง 41 149 189 402 255 99 76 97 205 212 1,725
สอบผ่าน 254 262 83 345 133 148 175 136 244 320 2,100
ขาด/เกิน 213 113 -106 -57 -122 49 99 39 39 108 375
เจ้าพนักงานทะเบียน อัตราว่าง 4 4 22 14 13 7 2 4 7 7 84
สอบผ่าน 3 6 11 9 7 9 4 2 5 3 59
ขาด/เกิน -1 2 -11 -5 -6 2 2 -2 -2 -4 -25
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราว่าง 74 156 167 251 165 94 102 97 167 153 1,426
สอบผ่าน 38 34 9 20 14 12 27 12 26 19 211
ขาด/เกิน -36 -122 -158 -231 -151 -82 -75 -85 -141 -134 -1,215
เจ้าพนักงานการคลัง อัตราว่าง 2 4 20 15 7 3 1 3 9 5 69
สอบผ่าน - - - 1 - - - - - - 1
ขาด/เกิน -2 -4 -20 -14 -7 -3 -1 -3 -9 -5 -68
เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราว่าง 95 252 224 284 172 156 162 156 208 231 1,940
สอบผ่าน 59 52 15 21 11 31 26 33 44 47 339
ขาด/เกิน -36 -200 -209 -263 -161 -125 -136 -123 -164 -184 -1,601
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราว่าง 39 146 182 214 142 93 79 103 198 175 1,371
สอบผ่าน 21 28 6 16 10 11 16 19 28 20 175
ขาด/เกิน -18 -118 -176 -198 -132 -82 -63 -84 -170 -155 -1,196
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ อัตราว่าง 2 6 9 10 6 2 5 - 8 8 56
สอบผ่าน 4 7 6 7 4 5 6 - 13 6 58
ขาด/เกิน 2 1 -3 -3 -2 3 1 - 5 -2 2
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว อัตราว่าง 1 6 - 1 4 1 8 - 10 4 35
สอบผ่าน - - - - - - 1 - - - 1
ขาด/เกิน -1 -6 - -1 -4 -1 -7 - -10 -4 -34
เจ้าพนักงานการเกษตร อัตราว่าง 1 1 - - - 5 6 3 2 1 19
สอบผ่าน - - - - - - - - - - 0
ขาด/เกิน -1 -1 - - - -5 -6 -3 -2 -1 -19
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ อัตราว่าง 2 3 4 10 4 1 - 1 3 8 36
สอบผ่าน - - - - 1 - - - - - 1
ขาด/เกิน -2 -3 -4 -10 -3 -1 - -1 -3 -8 -35
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อัตราว่าง 34 58 42 103 74 42 22 20 57 63 515
สอบผ่าน 4 4 1 3 1 7 3 1 5 8 37
ขาด/เกิน -30 -54 -41 -100 -73 -35 -19 -19 -52 -55 -478
พยาบาลเทคนิค อัตราว่าง - - 1 1 2 1 - 1 1 2 9
สอบผ่าน - - - - - - - - - - 0
ขาด/เกิน - - -1 -1 -2 -1 - -1 -1 -2 -9
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล อัตราว่าง 5 3 4 16 18 5 5 3 5 4 68
สอบผ่าน - - - - - - - - 1 - 1
ขาด/เกิน -5 -3 -4 -16 -18 -5 -5 -3 -4 -4 -67
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อัตราว่าง 4 4 8 6 6 4 - - 2 2 36
สอบผ่าน 5 1 2 - 1 - - - 2 4 15
ขาด/เกิน 1 -3 -6 -6 -5 -4 - - - 2 -21
สัตวแพทย์ อัตราว่าง - 4 4 7 3 1 4 - 3 2 28
สอบผ่าน - - - - - 1 2 - 1 1 5
ขาด/เกิน - -4 -4 -7 -3 - -2 - -2 -1 -23
นายช่างโยธา อัตราว่าง 176 293 246 365 236 191 172 164 263 262 2,368
สอบผ่าน 13 10 3 6 6 6 16 9 11 5 85
ขาด/เกิน -163 -283 -243 -359 -230 -185 -156 -155 -252 -257 -2,283
นายช่างเขียนแบบ อัตราว่าง 13 28 19 53 31 17 10 10 39 31 251
สอบผ่าน 8 2 1 6 1 1 1 2 2 2 26
ขาด/เกิน -5 -26 -18 -47 -30 -16 -9 -8 -37 -29 -225
นายช่างสำรวจ อัตราว่าง 12 37 4 40 30 13 13 7 23 16 195
สอบผ่าน - - - - - 1 - - - 1 2
ขาด/เกิน -12 -37 -4 -40 -30 -12 -13 -7 -23 -15 -193
นายช่างผังเมือง อัตราว่าง 3 5 3 12 9 1 3 - 4 2 42
สอบผ่าน 2 - - - - - - - - - 2
ขาด/เกิน -1 -5 -3 -12 -9 -1 -3 - -4 -2 -40
นายช่างเครื่องกล อัตราว่าง 3 13 11 22 12 4 8 5 15 14 107
สอบผ่าน - - - - - - - - - 1 1
ขาด/เกิน -3 -13 -11 -22 -12 -4 -8 -5 -15 -13 -106
นายช่างไฟฟ้า อัตราว่าง 6 28 29 50 25 26 20 18 58 30 290
สอบผ่าน 13 17 7 11 7 13 18 19 17 10 132
ขาด/เกิน 7 -11 -22 -39 -18 -13 -2 1 -41 -20 -158
เจ้าพนักงานประปา อัตราว่าง - 16 11 9 24 17 32 8 54 18 189
สอบผ่าน - - - - - - 4 - - - 4
ขาด/เกิน - -16 -11 -9 -24 -17 -28 -8 -54 -18 -185
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อัตราว่าง 7 9 8 20 7 15 2 12 12 11 103
สอบผ่าน 47 29 8 27 10 46 12 35 23 32 269
ขาด/เกิน 40 20 - 7 3 31 10 23 11 21 166
เจ้าพนักงานห้องสมุด อัตราว่าง 1 - 2 5 3 - 1 - - 1 13
สอบผ่าน - - - 2 - - - - - - 2
ขาด/เกิน -1 - -2 -3 -3 - -1 - - -1 -11
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน อัตราว่าง 1 3 3 5 1 1 - - 2 2 18
สอบผ่าน - - 2 1 - 1 1 - - - 5
ขาด/เกิน -1 -3 -1 -4 -1 - 1 - -2 -2 -13
เจ้าพนักงานเทศกิจ อัตราว่าง 2 1 6 18 5 2 1 - 10 5 50
สอบผ่าน 4 1 1 5 2 - - - 4 1 18
ขาด/เกิน 2 - -5 -13 -3 -2 -1 - -6 -4 -32
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราว่าง 35 99 97 148 85 54 53 39 110 84 804
สอบผ่าน 53 44 17 31 10 26 47 16 22 22 288
ขาด/เกิน 18 -55 -80 -117 -75 -28 -6 -23 -88 -62 -516
นักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง 5 14 20 24 25 12 12 9 12 6 139
สอบผ่าน 242 181 150 149 165 160 162 85 160 87 1,541
ขาด/เกิน 237 167 130 125 140 148 150 76 148 81 1,402
นักทรัพยากรบุคคล อัตราว่าง 14 68 78 128 72 33 28 45 71 78 615
สอบผ่าน 395 692 577 1,029 504 443 332 424 677 717 5,790
ขาด/เกิน 381 624 499 901 432 410 304 379 606 639 5,175
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราว่าง 22 73 97 138 79 38 35 39 64 69 654
สอบผ่าน 488 551 460 825 334 329 332 233 452 498 4,502
ขาด/เกิน 466 478 363 687 255 291 297 194 388 429 3,848
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร อัตราว่าง 1 2 6 8 6 3 1 5 6 7 45
สอบผ่าน 21 13 31 23 19 10 7 20 22 27 193
ขาด/เกิน 20 11 25 15 13 7 6 15 16 20 148
นิติกร อัตราว่าง 29 71 90 131 97 56 49 57 66 69 715
สอบผ่าน 336 425 349 527 304 335 303 259 371 336 3,545
ขาด/เกิน 307 354 259 396 207 279 254 202 305 267 2,830
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 3 8 15 29 14 4 1 - 12 5 91
สอบผ่าน 11 10 9 9 8 10 1 - 14 8 80
ขาด/เกิน 8 2 -6 -20 -6 6 - - 2 3 -11
นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 31 60 70 88 58 47 57 51 31 44 537
สอบผ่าน 96 71 47 69 44 51 71 66 64 62 641
ขาด/เกิน 65 11 -23 -19 -14 4 14 15 33 18 104
นักวิชาการคลัง อัตราว่าง 8 14 23 26 12 7 6 12 7 7 122
สอบผ่าน 23 12 13 15 5 9 4 6 9 12 108
ขาด/เกิน 15 -2 -10 -11 -7 2 -2 -6 2 5 -14
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อัตราว่าง 9 21 18 30 19 15 23 13 32 12 192
สอบผ่าน 18 17 10 17 10 14 27 8 35 14 170
ขาด/เกิน 9 -4 -8 -13 -9 -1 4 -5 3 2 -22
นักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 28 30 18 39 19 32 22 22 51 22 283
สอบผ่าน 91 51 12 42 21 46 48 27 72 40 450
ขาด/เกิน 63 21 -6 3 2 14 26 5 21 18 167
นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราว่าง 46 41 50 75 73 81 28 31 24 26 475
สอบผ่าน 24 14 9 13 19 30 2 10 2 5 128
ขาด/เกิน -22 -27 -41 -62 -54 -51 -26 -21 -22 -21 -347
นักประชาสัมพันธ์ อัตราว่าง 5 8 6 34 13 3 1 1 9 10 90
สอบผ่าน 39 22 24 67 29 13 6 7 20 26 253
ขาด/เกิน 34 14 18 33 16 10 5 6 11 16 163
นักพัฒนาการท่องเที่ยว อัตราว่าง 2 3 3 8 4 1 - - 9 5 35
สอบผ่าน 88 43 29 73 56 24 - - 139 72 524
ขาด/เกิน 86 40 26 65 52 23 - - 130 67 489
นักวิชาการเกษตร อัตราว่าง 17 34 5 23 4 68 34 34 9 4 232
สอบผ่าน - - - - - 1 - - - - 1
ขาด/เกิน -17 -34 -5 -23 -4 -67 -34 -34 -9 -4 -231
นักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง 16 22 22 58 30 43 15 24 31 16 277
สอบผ่าน 40 39 20 54 31 75 36 31 36 23 385
ขาด/เกิน 24 17 -2 -4 1 32 21 7 5 7 108
พยาบาลวิชาชีพ อัตราว่าง 1 4 26 35 9 7 - 1 27 13 123
สอบผ่าน 9 13 12 23 6 15 - 2 22 18 120
ขาด/เกิน 8 9 -14 -12 -3 8 - 1 -5 5 -3
นักวิชาการสุขาภิบาล อัตราว่าง 9 11 51 90 27 19 5 12 26 18 268
สอบผ่าน 5 4 24 36 11 16 8 7 21 5 137
ขาด/เกิน -4 -7 -27 -54 -16 -3 3 -5 -5 -13 -131
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม อัตราว่าง 2 3 9 11 5 2 3 2 6 5 48
สอบผ่าน 4 3 17 6 13 1 3 2 10 7 66
ขาด/เกิน 2 - 8 -5 8 -1 - - 4 2 18
นายสัตวแพทย์ อัตราว่าง - - 1 4 - 1 - - 2 1 9
สอบผ่าน - - 3 17 - 9 - - 5 3 37
ขาด/เกิน - - 2 13 - 8 - - 3 2 28
วิศวกรรมโยธา อัตราว่าง 26 35 49 103 59 22 8 22 62 39 425
สอบผ่าน 9 2 - 4 3 6 2 1 6 - 33
ขาด/เกิน -17 -33 -49 -99 -56 -16 -6 -21 -56 -39 -392
สถาปนิก อัตราว่าง 2 9 12 25 16 3 2 5 13 13 100
สอบผ่าน 6 6 8 9 6 4 4 5 9 11 68
ขาด/เกิน 4 -3 -4 -16 -10 1 2 - -4 -2 -32
นักผังเมือง อัตราว่าง 1 4 1 8 4 3 3 - 3 6 33
สอบผ่าน 1 3 6 4 7 13 5 - 6 4 49
ขาด/เกิน - -1 5 -4 3 10 2 - 3 -2 16
วิศวกรรมเครื่องกล อัตราว่าง 1 3 6 3 5 2 2 - 5 2 29
สอบผ่าน - - - - - - 1 - - 1 2
ขาด/เกิน -1 -3 -6 -3 -5 -2 -1 - -5 -1 -27
วิศวกรรมไฟฟ้า อัตราว่าง 1 1 4 2 1 - - - 2 1 12
สอบผ่าน 3 1 5 1 1 - - - 2 3 16
ขาด/เกิน 2 - 1 -1 - - - - - 2 4
วิศวกรรมสุขาภิบาล อัตราว่าง 2 2 8 6 3 1 - - 7 3 32
สอบผ่าน 2 1 7 - - 4 - - 5 2 21
ขาด/เกิน - -1 -1 -6 -3 3 - - -2 -1 -11
นักพัฒนาชุมชน อัตราว่าง 9 50 86 84 58 28 22 36 56 49 478
สอบผ่าน 338 567 589 541 382 374 359 402 538 490 4,580
ขาด/เกิน 329 517 503 457 324 346 337 366 482 441 4,102
นักสังคมสงเคราะห์ อัตราว่าง 1 7 10 28 11 - 1 1 15 7 81
สอบผ่าน 11 15 26 36 26 - 4 2 22 16 158
ขาด/เกิน 10 8 16 8 15 - 3 1 7 9 77
นักวิชาการศึกษา อัตราว่าง 77 141 148 243 145 135 98 115 155 160 1,417
สอบผ่าน 249 221 98 194 112 340 260 205 131 186 1,996
ขาด/เกิน 172 80 -50 -49 -33 205 162 90 -24 26 579
บรรณารักษ์ อัตราว่าง 1 2 2 12 2 - 2 - 7 2 30
สอบผ่าน 7 6 5 39 7 - 7 - 16 2 89
ขาด/เกิน 6 4 3 27 5 - 5 - 9 - 59
นักสันทนาการ อัตราว่าง 7 10 19 35 21 4 4 5 24 19 148
สอบผ่าน 16 9 16 27 12 9 2 3 5 10 109
ขาด/เกิน 9 -1 -3 -8 -9 5 -2 -2 -19 -9 -39
นักจัดการงานเทศกิจ อัตราว่าง - 1 4 10 9 1 1 - 3 4 33
สอบผ่าน - 1 2 15 4 1 2 - 2 1 28
ขาด/เกิน - - -2 5 -5 - 1 - -1 -3 -5
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราว่าง 1 4 2 8 3 3 5 1 2 4 33
สอบผ่าน 55 31 15 37 16 34 68 15 23 45 339
ขาด/เกิน 54 27 13 29 13 31 63 14 21 41 306
ครูผู้ดูแลเด็ก อัตราว่าง 12 10 9 11 10 5 1 2 5 5 70
สอบผ่าน 15 9 4 5 8 20 11 6 6 3 87
ขาด/เกิน 3 -1 -5 -6 -2 15 10 4 1 -2 17
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ) อัตราว่าง 12 16 40 49 34 10 12 5 37 40 255
สอบผ่าน 88 55 96 98 53 101 79 47 55 66 738
ขาด/เกิน 76 39 56 49 19 91 67 42 18 26 483
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) อัตราว่าง 10 26 41 56 52 4 12 5 49 35 290
สอบผ่าน 1 2 6 2 3 2 4 3 - 3 26
ขาด/เกิน -9 -24 -35 -54 -49 -2 -8 -2 -49 -32 -264
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์) อัตราว่าง 5 7 32 26 24 4 3 4 21 21 147
สอบผ่าน 25 19 82 61 21 29 14 23 55 24 353
ขาด/เกิน 20 12 50 35 -3 25 11 19 34 3 206
ครูผู้ช่วย (เคมี) อัตราว่าง 2 4 4 8 3 - 3 1 4 2 31
สอบผ่าน 6 10 8 17 3 - 9 2 10 4 69
ขาด/เกิน 4 6 4 9 - - 6 1 6 2 38
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) อัตราว่าง 2 5 5 4 3 1 3 - 3 3 29
สอบผ่าน - 1 - 1 - - 1 - 1 - 4
ขาด/เกิน -2 -4 -5 -3 -3 -1 -2 - -2 -3 -25
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) อัตราว่าง 4 10 24 29 21 4 5 1 23 18 139
สอบผ่าน 11 13 20 25 12 13 11 6 17 3 131
ขาด/เกิน 7 3 -4 -4 -9 9 6 5 -6 -15 -8
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) อัตราว่าง 4 2 16 12 9 1 3 4 13 9 73
สอบผ่าน 2 1 16 9 6 6 5 11 5 2 63
ขาด/เกิน -2 -1 - -3 -3 5 2 7 -8 -7 -10
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ) อัตราว่าง - 5 6 6 11 1 2 - 9 12 52
สอบผ่าน - 7 4 7 11 5 - - 4 3 41
ขาด/เกิน - 2 -2 1 - 4 -2 - -5 -9 -11
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์) อัตราว่าง 1 4 6 6 8 - 1 3 8 8 45
สอบผ่าน 2 - 2 1 - - 1 - - - 6
ขาด/เกิน 1 -4 -4 -5 -8 - - -3 -8 -8 -39
ครูผู้ช่วย (ดนตรี) อัตราว่าง 3 5 - 5 4 - 3 1 7 4 32
สอบผ่าน 1 3 - - - - 1 1 - - 6
ขาด/เกิน -2 -2 - -5 -4 - -2 - -7 -4 -26
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์) อัตราว่าง 1 5 13 10 6 2 1 1 7 9 55
สอบผ่าน 11 20 62 53 11 42 24 21 14 20 278
ขาด/เกิน 10 15 49 43 5 40 23 20 7 11 223
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) อัตราว่าง 26 11 29 32 14 7 3 13 47 40 222
สอบผ่าน 6 2 7 12 2 2 4 10 8 3 56
ขาด/เกิน -20 -9 -22 -20 -12 -5 1 -3 -39 -37 -166
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา) อัตราว่าง 3 5 1 6 13 - - 1 7 8 44
สอบผ่าน 10 2 7 14 14 - - - 1 5 53
ขาด/เกิน 7 -3 6 8 1 - - -1 -6 -3 9
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) อัตราว่าง 2 2 1 9 - - 2 - 7 10 33
สอบผ่าน 2 1 - 1 - - 1 - - 6 11
ขาด/เกิน - -1 -1 -8 - - -1 - -7 -4 -22
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) อัตราว่าง 10 26 27 40 46 9 13 6 35 32 244
สอบผ่าน 14 25 24 24 32 27 27 14 29 14 230
ขาด/เกิน 4 -1 -3 -16 -14 18 14 8 -6 -18 -14
ครูผู้ช่วย (เกษตร) อัตราว่าง 1 3 1 3 4 - 1 - - 3 16
สอบผ่าน 3 - - 2 4 - 2 - - - 11
ขาด/เกิน 2 -3 -1 -1 - - 1 - - -3 -5
ครูผู้ช่วย (คหกรรม) อัตราว่าง - 3 4 4 3 - 1 - 4 7 26
สอบผ่าน - - 9 3 2 - 2 - 1 1 18
ขาด/เกิน - -3 5 -1 -1 - 1 - -3 -6 -8
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา) อัตราว่าง 3 1 4 3 1 - 2 - 4 2 20
สอบผ่าน 29 6 26 26 3 - 19 - 17 4 130
ขาด/เกิน 26 5 22 23 2 - 17 - 13 2 110
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล) อัตราว่าง - - 9 7 9 1 - 1 9 - 36
สอบผ่าน - - 3 3 3 2 - 1 2 - 14
ขาด/เกิน - - -6 -4 -6 1 - - -7 - -22
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย) อัตราว่าง - - 1 6 7 - - - 3 2 19
สอบผ่าน - - 1 4 7 - - - 1 1 14
ขาด/เกิน - - - -2 - - - - -2 -1 -5
ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา) อัตราว่าง 1 - 2 3 3 - - - 3 - 12
สอบผ่าน 2 - 5 14 4 - - - 2 - 27
ขาด/เกิน 1 - 3 11 1 - - - -1 - 15
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์) อัตราว่าง - 1 4 3 1 - 2 - 3 3 17
สอบผ่าน - - - - - - - - - - 0
ขาด/เกิน - -1 -4 -3 -1 - -2 - -3 -3 -17
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล) อัตราว่าง - - 3 - - - - - 1 3 7
สอบผ่าน - - 1 - - - - - - 1 2
ขาด/เกิน - - -2 - - - - - -1 -2 -5
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว) อัตราว่าง - - - - 1 - - - - - 1
สอบผ่าน - - - - 4 - - - - - 4
ขาด/เกิน - - - - 3 - - - - - 3
รวมอัตราว่าง 1,042 2,235 2,556 3,965 2,529 1,578 1,328 1,342 2,633 2,355 21,563
รวมสอบผ่าาน 3,383 3,697 3,128 4,794 2,576 2,948 2,630 2,249 3,572 3,396 32,373

1. ศูนย์สอบ และการขึ้นบัญชีแบบ ภาค/เขต

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. จำแนกตาม ภาค/เขต และตำแหน่ง


(1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1

ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง

• กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(2) กลุ่มภาคกลาง เขต 2

ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว

• กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 3

ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี
5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี

• กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ได้แก่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ
4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(5) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ
5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(6) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร
5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1

ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(8) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2

ได้แก่ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร
5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1

ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2

ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา
6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
• กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


สอบท้องถิ่นสถานที่สอบ ภาค ค เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียดกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ภาค ค. จำแนกตาม ภาค/เขต และตำแหน่ง

(1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1

ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง

• กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(2) กลุ่มภาคกลาง เขต 2

ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว

• กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 3

ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี
5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี

• กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

ได้แก่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ
4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(5) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ
5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี

• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(6) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร
5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี

• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1

ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(8) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2

ได้แก่ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร
5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1

ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต
6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2

ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา
6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
• กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
• กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด


สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ 

บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต
(1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ | ระดับปฏิบัติการคลิกที่นี่ | ครูผู้ช่วย-ผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่  

(2) กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่ ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่   

(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ได้แก่
1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่  ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่ 
(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่
1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่  ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่  

(5) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่
1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่  ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่   

(6) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่
1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่  ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่   

(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่
1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่ ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่ 
(8) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่
1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่  ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่ 
(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ได้แก่
1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่ 
(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ได้แก่
1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่ ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่ 

บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน คลิกที่นี่ 

2. ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างแต่ละภาค/เขต

**โปรดเลือกจังหวัดก่อน จึงจะแสดงรายการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเฉพาะภาค/เขต ที่เลือก เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิและแนวข้อสอบต่อไป
***ค้นหาได้ครั้งละตำแหน่ง
iqepi.com