กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -24 ส.ค. 2563 รวม 22 อัตรา, | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ส.ค. -28 ส.ค. 2563 | กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ส.ค. -27 ส.ค. 2563 | กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ส.ค. 2563 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -21 ส.ค. 2563 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -21 ส.ค. 2563 | กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -24 ส.ค. 2563 | กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -26 ส.ค. 2563 | กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ส.ค. -26 ส.ค. 2563 | กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -21 ส.ค. 2563 รวม 6 อัตรา, | สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 ส.ค. -24 ส.ค. 2563 | กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ส.ค. -15 ก.ย. 2563 | กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -21 ส.ค. 2563 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ส.ค. 2563 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ส.ค. 2563 | ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ก.ย. 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ส.ค. 2563 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -21 ส.ค. 2563 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -21 ส.ค. 2563 | กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 ส.ค. 2563 |
ข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น

  ติดตามข่าวงานราชการเปิดสอบ
  เพิ่มเพื่อน
  ID LINE: @iqepi

  สอบท้องถิ่น 2563

  สอบท้องถิ่น 2563 สอบท้องถิ่น 2563 สอบท้องถิ่น 2563 สอบท้องถิ่น 2563

  ตรวจผลสอบท้องถิ่น 2562 ทั่วประเทศ

  สอบท้องถิ่น รอบ 2 2561-2562 อปท. ประกาศผลสอบท้องถิ่น

  สรุปผลสอบท้องถิ่น 2562 ทั่วประเทศ

  (ตรวจสอบกับประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง)

  ตำแหน่ง   เหนือ
  เขต 1
  เหนือ
  เขต 2
  ภลาง
  เขต 1
  กลาง
  เขต 2
  กลาง
  เขต 3
  อีสาน
  เขต 1
  อีสาน
  เขต 2
  อีสาน
  เขต 3
  ใต้
  เขต 1
  ใต้
  เขต 2
  รวม
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ว่าง 30 85 72 128 70 85 50 51 87 96 754
  ผ่าน 11 23 15 23 34 45 20 41 25 41 278
  เหลือ -19 -62 -57 -105 -36 -40 -30 -10 -62 -55 -476
  เจ้าพนักงานการคลัง ว่าง 2 2 1 12 3 1 - 4 7 2 34
  ผ่าน 2 1 4 7 9 1 - 12 8 3 47
  เหลือ 0 -1 3 -5 6 0 - 8 1 1 13
  เจ้าพนักงานพัสดุ ว่าง 43 158 109 156 84 60 93 73 114 115 1005
  ผ่าน 90 130 67 124 50 91 124 150 98 111 1035
  เหลือ 47 -28 -42 -32 -34 31 31 77 -16 -4 30
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ว่าง 19 85 72 118 76 37 47 45 102 89 690
  ผ่าน 74 145 96 124 93 87 148 147 198 257 1369
  เหลือ 55 60 24 6 17 50 101 102 96 168 679
  เจ้าพนักงานการเกษตร ว่าง 1 - - - - 3 4 1 1 1 11
  ผ่าน 2 - - - - 2 3 2 1 0 10
  เหลือ 1 - - - - -1 -1 1 0 -1 -1
  เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ว่าง 1 2 2 5 1 2 1 1 1 4 20
  ผ่าน 0 0 1 1 1 2 5
  เหลือ -1 -2 -2 -4 -1 -1 -1 -1 0 -2 -15
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ว่าง 13 33 20 61 51 11 15 17 34 43 298
  ผ่าน 27 25 6 29 7 17 22 14 56 203
  เหลือ 14 -8 -14 -32 -51 -4 2 5 -20 13 -95
  พยาบาลเทคนิค ว่าง - - 1 1 2 - - - - - 4
  ผ่าน - - - - - - - 0
  เหลือ - - -1 -1 -2 - - - - - -4
  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ว่าง - 2 2 7 7 1 1 1 1 3 25
  ผ่าน - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
  เหลือ - -2 -2 -6 -6 -1 -1 -1 -1 -3 -23
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ว่าง - 1 2 4 1 1 - - 1 1 11
  ผ่าน - 1 4 5 3 4 - - 3 1 21
  เหลือ - 0 2 1 2 3 - - 2 0 -10
  สัตวแพทย์ ว่าง 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 14
  ผ่าน 2 2 2 1 0 5 12
  เหลือ 1 -1 -2 0 -1 0 -1 -1 -1 4 -2
  นายช่างโยธา ว่าง 72 180 123 215 110 59 68 95 153 162 1237
  ผ่าน 18 21 20 17 19 32 34 45 17 23 246
  เหลือ -54 -159 -103 -198 -91 -27 -34 -50 -136 -139 -991
  นายช่างเขียนแบบ ว่าง 3 20 6 23 9 3 2 8 29 20 123
  ผ่าน 5 4 3 3 5 2 3 5 16 46
  เหลือ 2 -16 -3 -20 -4 -1 -2 -5 -24 -4 -77
  นายช่างสำรวจ ว่าง 5 30 2 19 11 3 5 6 17 8 106
  ผ่าน 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2 9
  เหลือ -4 -30 -2 -19 -10 -2 -4 -4 -16 -6 -97
  นายช่างผังเมือง ว่าง 2 3 2 5 5 3 1 - 1 - 22
  ผ่าน 0 1 1 1 2 1 - 0 - 6
  เหลือ -2 -2 -2 -4 -4 -1 0 - -1 - -16
  นายช่างเครื่องกล ว่าง 2 9 4 9 1 2 5 2 9 8 51
  ผ่าน 1 3 1 1 1 5 10 6 4 15 47
  เหลือ -1 -6 -3 -8 0 3 5 4 -5 7 -4
  นายช่างไฟฟ้า ว่าง 2 14 17 30 12 3 3 6 20 16 123
  ผ่าน 1 15 9 19 6 13 23 22 13 25 146
  เหลือ -1 1 -8 -11 -6 10 20 16 -7 9 23
  เจ้าพนักงานประปา ว่าง - 10 6 9 11 1 12 2 25 19 95
  ผ่าน - 1 2 20 2 5 3 33
  เหลือ - -9 -4 -9 -11 -1 8 0 -20 -16 -62
  เจ้าพนักงานห้องสมุด ว่าง 1 - 1 - - - - - - 1 3
  ผ่าน 7 - 2 - - - - - - 5 14
  เหลือ 6 - 1 - - - - - - 4 11
  เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ว่าง - 2 - 3 1 - - - - 1 7
  ผ่าน - 1 - 4 2 - - - - 1 8
  เหลือ - -1 - 1 1 - - - - 0 1
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าง 10 48 40 75 28 10 - 9 45 38 303
  ผ่าน 12 9 16 45 10 41 39 18 25 215
  เหลือ 2 -39 -24 -30 -18 31 - 30 -27 -13 -88
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ว่าง - - 1 6 - - - - 1 1 9
  ผ่าน - - 34 104 - - - - 35 34 207
  เหลือ - - 33 98 - - - - 34 33 198
  นักวิชาการเงินและบัญชี ว่าง 2 3 3 7 5 3 20 3 1 1 48
  ผ่าน 7 9 10 10 9 8 56 12 7 4 132
  เหลือ 5 6 7 3 4 5 36 9 6 3 84
  นักวิชาการคลัง ว่าง 1 4 2 10 3 3 1 2 2 - 28
  ผ่าน 5 12 5 29 5 14 5 7 15 - 97
  เหลือ 4 8 3 19 2 11 4 5 13 - 69
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ว่าง 3 11 6 16 8 4 3 9 7 5 72
  ผ่าน 45 62 41 45 25 50 50 73 66 52 509
  เหลือ 42 51 35 29 17 46 47 64 59 47 437
  นักวิชาการพัสดุ ว่าง 1 2 7 7 10 2 6 5 4 5 49
  ผ่าน 26 25 39 17 48 18 56 35 42 64 370
  เหลือ 25 23 32 10 38 16 50 30 38 59 321
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ว่าง 10 20 17 44 42 12 5 19 11 8 188
  ผ่าน 78 47 48 98 78 83 23 60 71 63 649
  เหลือ 68 27 31 54 36 71 18 41 60 55 461
  นักวิชาการเกษตร ว่าง 6 12 4 12 2 12 18 15 5 2 88
  ผ่าน 13 15 8 6 4 35 48 35 18 10 192
  เหลือ 7 3 4 -6 2 23 30 20 13 8 104
  นักวิชาการสวนสาธารณะ ว่าง 1 - - - - 1 - - 1 1 4
  ผ่าน 3 - - - 1 - - 0 1 5
  เหลือ 2 - - - - 0 - - -1 0 1
  นักวิชาการสาธารณสุข ว่าง 2 3 2 3 2 1 3 2 4 3 25
  ผ่าน 101 94 42 58 35 50 121 48 68 91 708
  เหลือ 99 91 40 55 33 49 118 46 64 88 683
  พยาบาลวิชาชีพ ว่าง - 1 4 11 4 - - 1 3 - 24
  ผ่าน - 4 3 8 1 - - 4 16 - 36
  เหลือ - 3 -1 -3 -3 - - 3 13 - 12
  นักกายภาพบำบัด ว่าง - 1 - 1 - - - - 2 - 4
  ผ่าน - 6 - 4 - - - - 15 - 25
  เหลือ - 5 - 3 - - - - 13 - 21
  นักวิชาการสุขาภิบาล ว่าง 3 2 6 40 3 4 2 4 7 11 82
  ผ่าน 35 18 28 224 25 52 21 33 46 47 529
  เหลือ 32 16 22 184 22 48 19 29 39 36 447
  เภสัชกร ว่าง - 1 1 1 - 1 - - 1 - 5
  ผ่าน - 4 5 2 - 4 - - 13 - 28
  เหลือ - 3 4 1 - 3 - - 12 - 23
  แพทย์แผนไทย ว่าง 1 - 1 2 - 1 1 - 1 - 7
  ผ่าน 7 - 18 14 - 15 8 - 34 - 96
  เหลือ 6 - 17 12 - 14 7 - 33 - 89
  วิศวกรรมโยธา ว่าง 15 34 25 61 30 6 8 20 30 30 259
  ผ่าน 26 12 17 19 10 11 12 32 17 37 193
  เหลือ 11 -22 -8 -42 -20 5 4 12 -13 7 -66
  สถาปนิก ว่าง - - 1 - 1 - - 1 3 1 7
  ผ่าน - - 2 - 1 - - 5 2 10
  เหลือ - - 1 - 0 - - -1 2 1 3
  วิศวกรรมเครื่องกล ว่าง 1 1 1 - 1 - 1 1 2 - 8
  ผ่าน 2 1 3 - 1 - 5 3 6 - 21
  เหลือ 1 0 2 - 0 - 4 2 4 - 13
  วิศวกรรมไฟฟ้า ว่าง - - 1 4 - - - 1 - - 6
  ผ่าน - - 4 13 - - - 6 - - 23
  เหลือ - - 3 9 - - - 5 - - 17
  วิศวกรรมสุขาภิบาล ว่าง 1 1 - 4 1 - 1 1 1 1 11
  ผ่าน 3 1 - 1 - 1 1 1 3 11
  เหลือ 2 0 - -3 -1 - 0 0 0 2 0
  นักวิชาการศึกษา ว่าง - - 2 2 10 - - - 6 4 24
  ผ่าน - - 119 184 345 - - - 132 111 891
  เหลือ - - 117 182 335 - - - 126 107 867
  นักวิชาการวัฒนธรรม ว่าง 1 1 - 1 - 2 1 - - 1 7
  ผ่าน 27 23 - 24 - 64 60 - - 21 219
  เหลือ 26 22 - 23 - 62 59 - - 20 212
  นักสันทนาการ ว่าง - - 5 8 6 1 2 5 10 6 43
  ผ่าน - - 13 15 6 8 15 25 9 6 97
  เหลือ - - 8 7 0 7 13 20 -1 0 54
  ครูผู้ดูแลเด็ก ว่าง 51 94 71 133 107 101 72 41 97 84 851
  ผ่าน 1 1 3 4 4 13 17 5 4 3 55
  เหลือ -50 -93 -68 -129 -103 -88 -55 -36 -93 -81 -796
  ครูผู้ช่วย(อังกฤษ) ว่าง - - 6 9 5 - - - 10 - 30
  ผ่าน - - 45 69 18 - - - 40 - 172
  เหลือ - - 39 60 13 - - - 30 - 142
  ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) ว่าง 2 29 15 20 23 - 3 6 28 7 133
  ผ่าน 6 16 34 38 14 - 33 55 20 6 222
  เหลือ 4 -13 19 18 -9 - 30 49 -8 -1 89
  ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) ว่าง - 2 1 2 1 - - - 4 1 11
  ผ่าน - 15 10 21 7 - - - 12 2 67
  เหลือ - 13 9 19 6 - - - 8 1 56
  ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) ว่าง 1 4 7 17 9 - - - 17 9 64
  ผ่าน 8 21 26 106 17 - - - 24 13 215
  เหลือ 7 17 19 89 8 - - - 7 4 151
  ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) ว่าง 2 2 1 8 5 1 1 1 8 5 34
  ผ่าน 4 2 3 22 6 11 7 7 7 1 70
  เหลือ 2 0 2 14 1 10 6 6 -1 -4 36
  ครูผู้ช่วย (ศิลปะ) ว่าง - 1 3 3 2 - - - 6 9 24
  ผ่าน - 0 2 4 - - - 2 0 8
  เหลือ - -1 -1 1 -2 - - - -4 -9 -16
  ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์) ว่าง - 3 3 6 1 - 1 1 8 3 26
  ผ่าน - 0 2 2 - 1 0 0 5
  เหลือ - -3 -1 -4 -1 - 0 -1 -8 -3 -21
  ครูผู้ช่วย (ดนตรี) ว่าง 1 3 2 2 - - 1 1 3 1 14
  ผ่าน 0 1 2 - - 2 0 0 5
  เหลือ -1 -2 -2 0 - - -1 1 -3 -1 -9
  ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) ว่าง 29 19 17 43 13 2 3 9 17 32 184
  ผ่าน 5 7 9 18 7 5 10 17 9 7 94
  เหลือ -24 -12 -8 -25 -6 3 7 8 -8 -25 -90
  ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา) ว่าง 1 1 1 3 3 1 - - 3 1 14
  ผ่าน 6 0 4 9 2 5 - - 2 0 28
  เหลือ 5 -1 3 6 -1 4 - - -1 -1 14
  ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) ว่าง - 1 1 3 1 - - 3 3 - 12
  ผ่าน - 5 4 2 2 - - 5 3 - 21
  เหลือ - 4 3 -1 1 - - 2 0 - 9
  ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) ว่าง 6 19 20 38 13 3 1 6 24 23 153
  ผ่าน 8 20 16 29 9 12 3 11 15 12 135
  เหลือ 2 1 -4 -9 -4 9 2 5 -9 -11 -18
  ครูผู้ช่วย (เกษตร) ว่าง - 1 - 1 - - - - - 1 3
  ผ่าน - 1 - 1 - - - - - 1 3
  เหลือ - 0 - 0 - - - - - 0 0
  ครูผู้ช่วย (คหกรรม) ว่าง - 1 1 2 - - - - 1 1 6
  ผ่าน - 1 1 3 - - - - 0 0 5
  เหลือ - 0 0 1 - - - - -1 -1 -1
  ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล) ว่าง - - 1 4 3 - - - 5 - 13
  ผ่าน - - 3 - - - 0 0 3
  เหลือ - - -1 -1 -3 - - - -5 - -10
  ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย) ว่าง - 1 1 2 - - - - 1 1 6
  ผ่าน - 0 1 - - - - 0 1 2
  เหลือ - -1 -1 -1 - - - - -1 0 -4
  ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์) ว่าง - 1 - 1 1 - - - 1 - 4
  ผ่าน - 0 - 1 1 - - - 1 - 3
  เหลือ - -1 - 0 0 - - - 0 - -1
  ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล) ว่าง - - - - - - - - 2 1 3
  ผ่าน - - - - - - - - 1 2 3
  เหลือ - - - - - - - - -1 1 0
  ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว) ว่าง - 1 1 - - - - - 1 - 3
  ผ่าน - 0 1 - - - - - 0 - 1
  เหลือ - -1 0 - - - - - -1 - -2
  รวม ว่าง 348 967 725 1419 799 447 462 479 989 887 7522
  ผ่าน 669 805 844 1616 915 794 953 969 1167 1185 9917
  เหลือ 321 -162 119 197 116 347 491 490 178 298 2395

  รับสมัครสอบท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562
  ที่เว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com/
  ประกาศกำหนดวันเวลาและเงื่อนไขการรับสมัครสอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ คลิกที่นี่

  พิมพ์บางคำของสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา เช่น รัฐศาสตร์ พิมพ์ "รัฐ" หรือ บริหารธุรกิจ พิมพ์ "บริหาร"

  ดาวน์โหลดประกาศ

  1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต

  ภาคเหนือ

  ภาคกลาง

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ภาคใต้

  2.บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  3.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

  iqepi.com