กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ค. -15 พ.ค. 2562 | กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 พ.ค. -3 มิ.ย. 2562 | สอบท้องถิ่น 2562ปริญญาทางสังคมศาสตร์ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง | สอบท้องถิ่น 2562 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -31 พ.ค. 2562 | สอบท้องถิ่น 2562ตรวจสอบจังหวัดที่ต้องการสมัครอยู่ในกลุ่มภาค/เขตใดในการสอบท้องถิ่น2562 | สอบท้องถิ่น 2562 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -31 พ.ค. 2562 | ราชกิจจานุเบกษาการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) | ราชกิจจานุเบกษา"หนีหมายจับ"นำชื่อไปแขวนไว้ที่ทะเบียนบ้านกลางพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3)พ.ศ.2562 | ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ.2562 | ราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าตั้ง"กรมการขนส่งทางราง" | กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 เม.ย. -28 เม.ย. 2562 รวม 52 อัตรา, | กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -30 เม.ย. 2562 | กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 เม.ย. -3 พ.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 เม.ย. -2 พ.ค. 2562 | กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ค. -20 พ.ค. 2562 รวม 25 อัตรา, | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 เม.ย. -21 พ.ค. 2562 รวม 10 อัตรา, | กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 เม.ย. 2562 | มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 เม.ย. 2562 | มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-2 พ.ค. 2562 | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -26 เม.ย. 2562 รวม 22 อัตรา, |
ข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น
  1. สอบท้องถิ่น กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศหลักเกณฑ์,สอบเลื่อน,นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี
  3. สอบท้องถิ่นข่าวลือ(อีกแล้ว)รับสมัครสอบท้องถิ่น14-25ม.ค.62รวม8,039อัตรา,ตำแหน่งคาดว่าจะเปิดสอบท้องถิ่น2562
  4. สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ม.ค. 2562 รวม 72 อัตรา
  5. สอบท้องถิ่นอาจพิจารณาให้โอนไปดำรงตำแหน่งในอปท.อื่นภายในกลุ่มภาค/เขต,ไม่ต้องรอครบ2ปี

ติดตามข่าวงานราชการเปิดสอบ
เพิ่มเพื่อน
ID LINE: @iqepi

สอบท้องถิ่น 2562

รับสมัครสอบท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562
ที่เว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com/
ประกาศกำหนดวันเวลาและเงื่อนไขการรับสมัครสอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ คลิกที่นี่

พิมพ์บางคำของสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา เช่น รัฐศาสตร์ พิมพ์ "รัฐ" หรือ บริหารธุรกิจ พิมพ์ "บริหาร"
สรุปอัตราว่างทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

(ตามประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น 2562)

ตำแหน่ง เหนือ
เขต 1
เหนือ
เขต 2
ภลาง
เขต 1
กลาง
เขต 2
กลาง
เขต 3
อีสาน
เขต 1
อีสาน
เขต 2
อีสาน
เขต 3
ใต้
เขต 1
ใต้
เขต 2
รวม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี308572128708550518796754
เจ้าพนักงานการคลัง2211231-47234
เจ้าพนักงานพัสดุ43158109156846093731141151005
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้1985721187637474510289690
เจ้าพนักงานการเกษตร1----3411111
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ122512111420
เจ้าพนักงานสาธารณสุข13332061511115173443298
พยาบาลเทคนิค--112-----4
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล-22771111325
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-12411--1111
สัตวแพทย์132211111114
นายช่างโยธา721801232151105968951531621237
นายช่างเขียนแบบ32062393282920123
นายช่างสำรวจ53021911356178106
นายช่างผังเมือง2325531-1-22
นายช่างเครื่องกล294912529851
นายช่างไฟฟ้า2141730123362016123
เจ้าพนักงานประปา-1069111122251995
เจ้าพนักงานห้องสมุด1-1------13
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน-2-31----17
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย104840752810-94538303
นักวิชาการคอมพิวเตอร์--16----119
นักวิชาการเงินและบัญชี2337532031148
นักวิชาการคลัง1421033122-28
นักวิชาการจัดเก็บรายได้31161684397572
นักวิชาการพัสดุ1277102654549
นักวิชาการตรวจสอบภายใน102017444212519118188
นักวิชาการเกษตร61241221218155288
นักวิชาการสวนสาธารณะ1----1--114
นักวิชาการสาธารณสุข232321324325
พยาบาลวิชาชีพ-14114--13-24
นักกายภาพบำบัด-1-1----2-4
นักวิชาการสุขาภิบาล32640342471182
เภสัชกร-111-1--1-5
แพทย์แผนไทย1-12-11-1-7
วิศวกรรมโยธา153425613068203030259
สถาปนิก--1-1--1317
วิศวกรรมเครื่องกล111-1-112-8
วิศวกรรมไฟฟ้า--14---1--6
วิศวกรรมสุขาภิบาล11-41-111111
นักวิชาการศึกษา--2210---6424
นักวิชาการวัฒนธรรม11-1-21--17
นักสันทนาการ--58612510643
ครูผู้ดูแลเด็ก51947113310710172419784851
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)--695---10-30
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)229152023-36287133
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)-2121---4111
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)147179---17964
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)221851118534
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)-1332---6924
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)-3361-118326
ครูผู้ช่วย (ดนตรี)1322--113114
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)29191743132391732184
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)111331--3114
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)-1131--33-12
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)6192038133162423153
ครูผู้ช่วย (เกษตร)-1-1-----13
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)-112----116
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)--143---5-13
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)-112----116
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)-1-11---1-4
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)--------213
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)-11-----1-3
รวม34896772514197994474624799898877522


ดาวน์โหลดประกาศ

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

2.บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

iqepi.com